Metaal en Techniek: kwantitatief werkingssfeercriterium

Centraal staat de vraag of Unis thuishoort onder de werkingssfeer van de Metaal & Techniek. Unis meent dat haar grondige analyse en het testen (en dus niet de reparatie / het onderhoud zelf) de kernactiviteit vormt (vormde) van Unis en dat deze werkzaamheden voor de toepasselijkheid van de werkingssfeerbepalingen los moeten worden beschouwd van de feitelijke reparatiewerkzaamheden. Het hof gaf Unis hierin gelijk.

Anders dan het Hof, oordeelt de Hoge Raad dat bij de toepassing van de werkingssfeerbepalingen van de MT-regelingen werkzaamheden die dienstbaar zijn aan de in die bepalingen genoemde werkzaamheden, aan laatstgenoemde werkzaamheden te worden toegerekend. Het oordeel van het hof dat de test- en analysewerkzaamheden die door Unis TS worden uitgevoerd – welke werkzaamheden als zodanig niet worden genoemd in de werkingssfeerbepalingen van de MT-regelingen –, niet moeten worden toegerekend aan de door Unis TS uitgevoerde onderhouds- en herstelwerkzaamheden – die wel in die bepalingen worden genoemd –, maar moeten worden gezien als daarvan losstaand, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Vast staat immers dat de onderhavige test- en analysewerkzaamheden door Unis TS worden uitgevoerd met het oog op uitsluitend de door Unis TS verrichte onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de zin van de werkingssfeerbepalingen. Daarmee zijn die test- en analysewerkzaamheden naar hun aard dienstbaar aan de onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Lees meer...

├Ćnlenersbeloning in de zin van artikel 8 WAADI en de ABU-cao

30-10-2018
Eiseres (een uitzendbedrijf) vordert schadevergoeding van Brainnet. Brainnet vormt een volgende schakel in een keten van relaties betrokken bij het verrichten van werkzaamheden door - uiteindelijk - aan Volker Wessels Telecom Connect B.V. (hierna: VWT) ter beschikking gestelde arbeidskrachten. Eiseres stelt dat het aan Brainnet is te verwijten dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten (heren X en Y) - ten onrechte - niet meteen zijn beloond volgens de cao Technisch Installatiebedrijf.

De kantonrechter oordeelt dat eiseres -ook voordat Brainnet in de keten werd tussengeschoven- de partij was die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stelde aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid, in de zin van artikel 1, aanhef en onder c WAADI. Eiseres was ingevolge artikel 8 WAADI gehouden om de ter beschikking gestelde arbeidskrachten te doen belonen volgens de (in dit artikel opgesomde) arbeidsvoorwaarden die golden voor werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming van VWT, waar de terbeschikkingstelling plaats vond.

Lees meer...

Loondoorbetaling bij ziekte; nawerking AVV

08-10-2018
De loondoorbetaling bij ziekte staat centraal in deze procedure. De loonvordering van de werknemer is gebaseerd op de bepalingen over loon en toeslagen uit de ABU-CAO. Werknemer verkeerde in Fase C van de ABU-Cao (vast dienst verband) toen hij ziek werd. Partijen twisten over de vraag of die cao van toepassing is gedurende het gehele dienstverband en over de vraag welk loon verschuldigd is. Partijen hadden in de arbeidsovereenkomst de werking van de ABU-Cao beperkt tot enkel de perioden dat deze algemeen verbindend verklaard zou zijn.

Lees meer...

Cao InRetail: enkel all-in loon bij compensatie door andere arbeidsvoorwaarde

25-09-2018
Werknemer heeft een vordering ingesteld terzake van vergoedingen en toeslagen op grond van de InRetail Cao (Cao Fashion, Sport, Lifestyle). Hij stelt daartoe dat weliswaar als oproepkracht heeft gewerkt, maar dat hij vanaf 2012 op vaste dagen volgens een vast rooster en daarmee vrijwel voltijds en structureel is ingezet, zodat hij niet anders beloond mag worden dan de fulltimers in vaste dienst.

Het verweer van zijn werkgever Herenmodezaak Tip de Bruin luidt dat sprake was van all-in loon. De werkgever heeft het personeel in twee categorieën heeft verdeeld, te weten de oproepkrachten (veelal studenten) en een vaste groep fulltimers in vaste dienst. Het verschil tussen die twee is gelegen in de verplichting van de vaste krachten om volgens een vast rooster te werken, welke verplichting de oproepkrachten niet hebben. De oproepkrachten ontvangen een ‘all-in’ salaris, bij de vaste krachten is dit niet zo.

Lees meer...

Kantonrechter wijst vordering tot toelating tot cao-overleg VNV-leden toe

11-09-2018
De kantonrechter Haarlem heeft zich gebogen over het conflict tussen Ryanair en de pilotenbond VNV. Ryanair en VNV zijn in onderhandeling geweest over de totstandkoming van een collectieve arbeidsovereenkomst voor de bij Ryanair in dienst zijnde vliegers. Het cao-overleg is vastgelopen, hetgeen VNV Ryanair op 31 juli 2018 schriftelijk heeft bevestigd. VNV heeft op dezelfde dag een ultimatum aan Ryanair gesteld om de minimale eisen van de vliegers te aanvaarden. Dat ultimatum liep af op 6 augustus 2018 om 15:00 uur. VNV heeft Ryanair medegedeeld dat het afwijzen van deze eisen tot werkonderbrekingen door de vliegers zou leiden.

Lees meer...