Latende partij heeft geen zelfstandig beroep contractwisselbepaling Cao Particuliere Beveiliging

20-4-2020
In deze zaak heeft RBC de raamovereenkomst met de groep opgezegd. Mastermind is één van de partijen die, in ieder geval naar mening van RBC, de werkzaamheden op o.a. de scheepswerf in Pernis heeft overgenomen. Centrale vraag is of RBC in rechte kan afdwingen dat Mastermind de op die werven geplaatste werknemers van RBC van haar overneemt. De uitleg van art. 95B Cao Particuliere Beveiliging is hierbij cruciaal. Daarin staat de hoofdregel bij contractswisseling: de verwervende partij moet de betrokken werknemers die binnen het oude contract werkzaam zijn voor de latende partij in dienst nemen door middel van het aanbieden van een arbeidsovereenkomst.

Lees meer...

Cao-recht bulletin april 2020

De cao blijft een belangrijke rol spelen ook in deze corona-episode. Ik deel hier graag de oproep van de Stichting van de Arbeid en wijs op de mogelijkheid van verlenging van de AVV.

Lees meer...

Stichting van de Arbeid: coronacrisis en noodpakket

De Stichting van de Arbeid heeft op 1-4-2020 in een brief aan het decentraal overleg aangegeven dat naast het noodpakket dat is gepresenteerd door de overheid, het nu aan de werknemers en werkgevers is om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Benadrukt wordt dat het in deze tijd, nog meer dan anders, gaat om goed werkgeverschap en goed werknemerschap alsmede om goed overleg op centraal en decentraal niveau om samen goede oplossingen te vinden. Bij het onderling overleg over het in stand houden van de bedrijvigheid, roept de Stichting van de Arbeid op om naast de werkgelegenheid en de zorg voor een veilige werksituatie een aantal belangrijke punten mee te nemen.

Lees meer...

Uitzendbeding bij ziekte nietig (NBBU-Cao)

Het Hof Den Haag oordeelt dat het uitzendbeding uit de NBBU-Cao vanaf 1 juli 2015 in strijd is met het opzegverbod bij ziekte als vermeld in artikel 7:670 lid 1 BW. Aangezien artikel 7:670 lid 1 BW van dwingend recht is en uitsluitend strekt ter bescherming van de werknemer, is het uitzendbeding in zoverre vernietigbaar op de voet van artikel 3:40 lid 2 BW.

Lees meer...

In de Kinderopvang roept de BVOK op

In de Kinderopvang roept de BVOK op om de Cao Kinderopvang niet algemeen verbindend te verklaren: 'De meeste kinderopvangbedrijven zijn onvoldoende solvabel en liquide om een nieuwe crisis te kunnen opvangen', stelt de BVOK. Daarom pleit zij voor directe aanpassing van de Wet IKK en het niet verbindend verklaren van de nieuwe cao Kinderopvang.’.

Lees meer...