Hoge Raad: uitleg nachtrit artikel 37 Cao Beroepsgoederenvervoer

Art. 37 Cao Beroepsgoederenvervoer (hierna: de Cao) bepaalt dat een (extra) vergoeding is verschuldigd over de uren tussen 20.00 en 04.00 uur en voorts dat dit geldt voor nachtritten. De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag of het verrichten van werkzaamheden (deels of geheel) vallend in de periode 20.00 tot 04.00 uur dient te worden beschouwd als een nachtrit (FNV) dan wel dat eerst van een nachtrit sprake is als (ook) in de periode 00.00 tot 04.00 uur is gewerkt (werkgeefster). Nu een afzonderlijke definitie van het begrip nachtrit in de Cao ontbreekt, dient de bepaling te worden uitgelegd door de rechter.

Lees meer...

Permanent gedetacheerde payrollwerknemer gaat mee over bij overgang van onderneming

Werkneemster verricht sinds 1 juni 2010 schoonmaakwerkzaamheden op het object Z. Zij is aanvankelijk in dienst van uitzendorganisatie A. Uitzendorganisatie A (gedaagde I) gaat in 2016 op in gedaagde II, een zogenaamde payroll organisatie. De schoonmaak van het object is per 1 januari 2018 gegund aan gedaagde III en niet langer aan gedaagde I. Werkneemster wordt niet langer toegelaten haar werkzaamheden uit te voeren. Werkneemster spreekt gedaagde I (oorspronkelijk opdrachtnemer), gedaagde II (payroll organisatie) en gedaagde III (de overnemer) aan tot betaling van loon en tewerkstelling. Gedaagden wijzen naar elkaar. De vraag die voorligt is of ook in een payrollsituatie sprake kan zijn van overgang van onderneming.

Lees meer...

Incorporatiebeding gesloten met het oog op door FNV afgesloten cao; geslaagd beroep op nawerking

20-4-2017

De kantonrechter Haarlem oordeelt dat de FNV-leden niet op grond van het dynamisch incorporatiebeding kunnen worden gehouden aan de opvolgende cao waarbij FNV geen partij (meer) is. De FNV-leden komt een beroep toe op nawerking van de laatste cao waarbij FNV partij was. Het beroep door de werkgever op het incorporatiebeding wordt afgewezen op grond van de toepassing van het Haviltex-criterium gecombineerd met de cao-norm: “Toen de werknemers tekenden voor het incorporatiebeding mochten zij redelijkerwijs verwachten dat eventuele toekomstige cao’s, net als de cao die zij van toepassing hebben verklaard op hun arbeidsovereenkomst door te tekenen voor het betreffende incorporatiebeding, zou worden gesloten met representatieve vakorganisaties, die beogen hun belangen te behartigen”. Van representativiteit was naar oordeel van de kantonrechter geen sprake meer.

Feiten

Lees meer...

Nieuwe solidariteit op de arbeidsmarkt

Inleiding

Een breed gevoelde onbehaaglijkheid strijkt over werk, inkomen, sociale en collectieve voorzieningen. Dat leidt tot vervreemdende en ongemakkelijke waarheden, veranderingen zijn niet meer van ons, maar raken ons zeer. De vakbeweging verliest zijn representativiteit, zzp’ers worden niet toegelaten tot een systeem dat in leven wordt gehouden met kunstgrepen.

Lees meer...

Vloeiend verlopen cao-seizoen

Werkgeversvereniging AWVN spreekt in haar maandelijkse cao-rapportage van een vloeiend verlopend cao-seizoen. Dit jaar lopen er 411 cao’s af voor 1,9 miljoen werknemers. Inmiddels zijn er voor 74 cao’s (0,6 miljoen werknemers) een nieuw akkoord bereikt, 12% meer dan gemiddeld in voorgaande jaren.

Lees meer...