Cao Ontslagcommissie Code

In het afgelopen jaar heb ik als lid van de werkgroep Cao-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) meegewerkt aan het opstellen van de Cao-ontslagcommissie Code. De Wet Werk en Zekerheid maakt het mogelijk in de cao een eigen procedure op te nemen voor het toetsen van bedrijfseconomisch ontslag. Er zijn echter geen tot weinig procedurele voorschriften in de wet. Op de site van de VvA is nu onze best practice-code gepubliceerd om werkgevers en cao-partijen behulpzaam te zijn bij het instellen van een cao ontslagcommissie. Daarbij is het tevens een belangrijk streven geweest om de kwaliteit van een zogeheten ‘onafhankelijke commissie’ te waarborgen.

Lees meer...

Nalevingsactie Cao Taxivervoer: eigen vorderingsrecht Stichting Sociaal Fonds Taxi

De Cao voor het Taxivervoer is algemeen verbindend verklaard voor de periode van 22 mei 2010 tot en met 21 mei 2012. In casu wordt een nalevingsactie ingesteld door de Stichting Sociaal Fonds Taxiververvoer (hierna: SFT) bij het taxibedrijf Blue Taxi. De diensttijd bestaat blijkens de cao uit wachttijd, rijtijd en pauze. Uit de controle van de SFT blijkt dat Blue Taxi alleen de rijtijd vergoedt. SFT vordert nabetaling van het loon alsmede inzage in de administratie. De medewerkers van Blue Taxi hebben na ontstaan van het geschil tussen Blue Taxi en SFT een vaststellingsovereenkomst ondertekend waarin zij afstand doen van extra rechten waar zij op basis van de avv-Cao Taxivervoer recht op hebben .

Lees meer...

Mortel-Cao behoudt gelding na einde looptijd

De cao voor de Mortel- en Morteltransportondernemingen is aangegaan voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 en is sindsdien niet vernieuwd. In artikel 2 van de Cao staat een specifieke bepaling voor deze situatie: “Gedurende de periode dat tussen partijen nog geen nieuwe overeenkomst is gesloten, blijven de bepalingen van de oude overeenkomst van kracht.” Cao-partijen -FNV en VOBN- twisten over de vraag hoe dit artikel moet worden uitgelegd.  Omdat er geen zicht is op het afsluiten van een nieuwe cao stelt VBON zich op het standpunt dat alleen de normatieve (arbeidsvoorwaardelijke) bepalingen nawerken. De obligatoire bepalingen zouden niet nawerken. Op grond van (obligatoire bepaling) art. 47 van de cao is de werkgever een bijdrage verschuldigd voor het Sociaal Fonds voor de Mortel en Morteltransportondernemingen (SMF). FNV vordert in kort geding de bijdrage aan het Sociaal Fonds.

Lees meer...

Binding aan Cao Odfjell en het constitutief vereiste van art. 4 Wet LV

walden-pond

Binding aan Cao Odfjell en het constitutief vereiste van art. 4 Wet LV

05-06-2014

Odfjell, een bedrijf dat een tankopslagterminal voor olie en chemie exploiteert, verkeert in zwaar weer. Centraal staat de vraag of het Sociaal Plan (dat een standaard-karakter heeft) een einde maakt aan gunstiger bepalingen uit de eerder afgesloten arbeidsvoorwaarden-cao. Deze cao was niet aangemeld conform art. 4 Wet LV. In geschil was ook de vraag of er door de werknemers rechten konden worden ontleend aan de cao-bepaling, nu partijen van mening verschilden over de vraag of de bepaling een normatief danwel een obligatoir karakter had.

Lees meer...