ORT

Het hof Arnhem oordeelt over een vordering van werkneemster terzake van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantieloon. Op grond van artikel 7:639 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) behoudt de werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon. Van dit artikel kan op grond van artikel 7:645 BW niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, tenzij zodanige afwijking bij die artikelen is toegelaten. Voor de invulling van het vakantieloonbegrip dient te worden aangeknoopt bij de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

De beoordeling of er een intrinsiek verband bestaat tussen de verschillende componenten van het globale loon van de werknemer en de uitvoering van de taken die hem zijn opgedragen in zijn arbeidsovereenkomst, is aan de nationale rechter en dient volgens het Hof van Justitie plaats te vinden aan de hand van een gemiddelde over een representatief geachte periode.

Lees meer...

Ongebonden werkgever mag geen gebruik maken van driekwart dwingend recht

De minister van Sociale Zaken heeft in een brief verduidelijkt wat de grenzen zijn van het vrijwillig volgen van cao’s. Ongebonden werkgevers (Werkgevers die niet lid zijn van een werkgeversvereniging en ook niet onder algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen vallen) kunnen besluiten een bepaalde cao toe te passen op de arbeidsovereenkomsten van hun werknemers, via een incorporatiebeding.

Maar zij kunnen niet zonder meer alle bepalingen van de betreffende cao toepassen, namelijk niet de afwijkingen van de wettelijke norm die cao-partijen in het kader van de cao-onderhandelingen overeen kunnen komen op grond van het zogenaamde ¾-dwingend recht in afwijking van de wettelijke norm.

Lees meer...

Metaal en Techniek: kwantitatief werkingssfeercriterium

Centraal staat de vraag of Unis thuishoort onder de werkingssfeer van de Metaal & Techniek. Unis meent dat haar grondige analyse en het testen (en dus niet de reparatie / het onderhoud zelf) de kernactiviteit vormt (vormde) van Unis en dat deze werkzaamheden voor de toepasselijkheid van de werkingssfeerbepalingen los moeten worden beschouwd van de feitelijke reparatiewerkzaamheden. Het hof gaf Unis hierin gelijk.

Anders dan het Hof, oordeelt de Hoge Raad dat bij de toepassing van de werkingssfeerbepalingen van de MT-regelingen werkzaamheden die dienstbaar zijn aan de in die bepalingen genoemde werkzaamheden, aan laatstgenoemde werkzaamheden te worden toegerekend. Het oordeel van het hof dat de test- en analysewerkzaamheden die door Unis TS worden uitgevoerd – welke werkzaamheden als zodanig niet worden genoemd in de werkingssfeerbepalingen van de MT-regelingen –, niet moeten worden toegerekend aan de door Unis TS uitgevoerde onderhouds- en herstelwerkzaamheden – die wel in die bepalingen worden genoemd –, maar moeten worden gezien als daarvan losstaand, geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Vast staat immers dat de onderhavige test- en analysewerkzaamheden door Unis TS worden uitgevoerd met het oog op uitsluitend de door Unis TS verrichte onderhouds- en herstelwerkzaamheden in de zin van de werkingssfeerbepalingen. Daarmee zijn die test- en analysewerkzaamheden naar hun aard dienstbaar aan de onderhouds- en herstelwerkzaamheden.

Lees meer...

├Ćnlenersbeloning in de zin van artikel 8 WAADI en de ABU-cao

30-10-2018
Eiseres (een uitzendbedrijf) vordert schadevergoeding van Brainnet. Brainnet vormt een volgende schakel in een keten van relaties betrokken bij het verrichten van werkzaamheden door - uiteindelijk - aan Volker Wessels Telecom Connect B.V. (hierna: VWT) ter beschikking gestelde arbeidskrachten. Eiseres stelt dat het aan Brainnet is te verwijten dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten (heren X en Y) - ten onrechte - niet meteen zijn beloond volgens de cao Technisch Installatiebedrijf.

De kantonrechter oordeelt dat eiseres -ook voordat Brainnet in de keten werd tussengeschoven- de partij was die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stelde aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid, in de zin van artikel 1, aanhef en onder c WAADI. Eiseres was ingevolge artikel 8 WAADI gehouden om de ter beschikking gestelde arbeidskrachten te doen belonen volgens de (in dit artikel opgesomde) arbeidsvoorwaarden die golden voor werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming van VWT, waar de terbeschikkingstelling plaats vond.

Lees meer...

Loondoorbetaling bij ziekte; nawerking AVV

08-10-2018
De loondoorbetaling bij ziekte staat centraal in deze procedure. De loonvordering van de werknemer is gebaseerd op de bepalingen over loon en toeslagen uit de ABU-CAO. Werknemer verkeerde in Fase C van de ABU-Cao (vast dienst verband) toen hij ziek werd. Partijen twisten over de vraag of die cao van toepassing is gedurende het gehele dienstverband en over de vraag welk loon verschuldigd is. Partijen hadden in de arbeidsovereenkomst de werking van de ABU-Cao beperkt tot enkel de perioden dat deze algemeen verbindend verklaard zou zijn.

Lees meer...