• Cao-specialist
  • Publicaties
  • Onderzoekservaring

Esther Koot heeft een wetenschappelijke achtergrond, zo was zij als onderzoeker verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar zij promoveerde op een cao-rechtelijk proefschrift getiteld: “Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid”. Na haar promotie werkte zij korte tijd als advocaat en vervolgens als professional support lawyer bij Allen & Overy LLP te Amsterdam. In haar dagelijkse praktijk bij Cao-recht advies en opleiding adviseert Esther overheden, bedrijven, advocaten, ondernemingsraden en brancheorganisaties over de toepassing van het cao-recht.

Een andere bezigheid is het verzorgen van (in company) cursussen op het gebied van cao-recht alsmede de Tweedaagse Cursus Cao-recht te Haarlem. Daarnaast werkt zij geregeld als paritair voorzitter van sectorale geschillen- danwel beroepscommissies, is ze lid van de Vakexamencommissie voor de Inspecteursopleiding van SNCU alsmede bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA), lid van de werkgroep Cao-recht van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en publiceert zij regelmatig in de arbeidsrechtelijke vakliteratuur.

Daarbij is Esther docent in de post-academische Groninger Leergang Arbeidsrecht en gastdocent Collectief Arbeidsrecht aan de RUG. Ze bewerkt de (voormalige Losbladige) Arbeidsovereenkomst voor de Wet AVV en de Wet op de Loonvorming.

Tot slot is ze vaste medewerker Opmaat Nieuws voor de sectie cao-recht, redacteur voor CaoWEB, alsmede annotator voor de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). Esther Koot is auteur van het boek Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid waarvan de derde druk in 2020 verschijnt. Esther is getrouwd en heeft drie zoons.

Zwetsloot DSC 9626

2020

In voorbereiding: E. Koot-van der Putte, Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid, Deventer: Kluwer 2020 (derde druk diss UvA). Verwacht: oktober.

H.A. de Graaff en E. Koot-van der Putte, Architectenbranche heeft eerste cao in Nederland, in: M. van der Meer, E. Smit & L. Harteveld (red.), Het poldermodel, een kat met negen levens, p. 93-99.

Noot bij JAR 2020/1 Online supermarkt Picnic valt niet onder cao voor het levensmiddelenbedrijf Rechtbank Amsterdam 03-12-2019 - Geannoteerd door Koot-van der Putte, Inhoudsindicatie: Uitleg werkingssfeer cao voor het levensmiddelenbedrijf, Online supermarkt valt niet onder cao, Toets of cao van toepassing is moet per entiteit plaatsvinden

Tweewekelijks: Nieuwsbericht Opmaat (Sdu) cao-rechtelijke jurisprudentie

Tweewekelijks: Nieuwsbericht CaoWeb (Sdu)

2019

E. Koot-van der Putte, Odfjell: reflecties op binding, uitleg, artikel 4 Wet LV, (Duitse) incorporatie en standaardkarakter p. 245-255, in L. Holtus (red.), Deining (in balie, rechtspraak en academie), Opstellen aangeboden aan mr. dr. J.J.M. (Sjef) de Laat, Den Haag: Sdu 2019.

E. Koot-van der Putte, ‘Nawerking en incorporatie van de cao; hoe ver reikt het?’ TRA 2019/105.

Rik Winkel, Architecten-cao met minimumtarief moet de weg uit het zzp-moeras wijzen, interview Esther Koot & Huub de Graaff, in Financieel Dagblad 20 november 2019.

H.A. de Graaff & E. Koot-van der Putte, Laat een goede werkgever ook een goede opdrachtgever voor zzp’er zijn, Trouw 18 april 2019.

H.A. de Graaff & E. Koot-van der Putte, Position Paper voor Commissie Borstlap: CAOO: gelijke beloning in vergelijkbare omstandigheden voor gelijkwaardig werk (CaoCoaches)..

H.A. de Graaff & E. Koot-van der Putte, Position Paper in reactie op Consultatiedocument ACM Leidraad tariefafspraken zzp’ers: CAOO: gelijke beloning in vergelijkbare omstandigheden voor gelijkwaardig werk (CaoCoaches)..

Noot bij: Gerechtshof Den Haag 02-04-2019, JAR 2019/126 (Aanvulling arbeidsovereenkomst in strijd met standaard-cao en dus nietig voor georganiseerde werknemers). Annotator: E. Koot-van der Putte.

Tweewekelijks: Nieuwsbericht Opmaat (Sdu) cao-rechtelijke jurisprudentie

Tweewekelijks: Nieuwsbericht CaoWeb (Sdu)

2018

H.A. de Graaff en E. Koot-Van der Putte, Creëer gelijk speelveld met collectieve afspraken voor opdrachtnemers, Financieel Dagblad 17 april 2018

Noot bij JAR 2018/120, Rechtbank Amsterdam, 05-04-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2027, 17/4899. Inhoudsindicatie: Dispensatieverzoek AVV-cao terecht geweigerd, Eerdere dispensatieverlening leidt niet tot garantie in de toekomst. Annotator: mr. dr. E. Koot-van der Putte.

Arbeidsovereenkomst (voorheen Losbladige) Kluwer: Artikelsgewijs commentaar Wet AVV

Arbeidsovereenkomst (voorheen Losbladige) Kluwer: Artikelsgewijs commentaar Wet op de Loonvorming

Noot bij JAR 2018/293, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-09-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:8568, 200.216.569 Inhoudsindicatie: Geen nawerking cao ten aanzien van inlenersbeloning, wel ten aanzien van loon bij ziekte ontstaan tijdens de algemeenverbindendverklaring. Annotator: mr. dr. E. Koot-van der Putte  

Tweewekelijks: Nieuwsbericht Opmaat (Sdu) cao-rechtelijke jurisprudentie

Tweewekelijks: Nieuwsbericht CaoWeb (Sdu)

2017

H.A. de Graaff & E. Koot-van der Putte, “De wetgever is aan zet” (reeks Nieuwe Solidariteit), Zeggenschap 2017-2.

E. Koot-van der Putte, “Binding aan de ‘verzamel-cao’ ten behoeve van het derde WW-jaar”, TRA 2017-12

E. Koot-van der Putte, noot bij: Rechtbank Noord-Holland 05-04-2017, JAR 2017/126, Samenvatting: Nieuwe cao niet afgesloten met voldoende representatieve vakbonden, FNV-leden niet gebonden ondanks dynamisch incorporatiebeding; CAO 2011-2013 onverminderd van toepassing gebleven op leden van de FNV tot het moment van opzegging per 1 mei 2016. Ook na 1 mei 2016 zijn de arbeidsvoorwaarden bepalingen uit deze CAO van toepassing gebleven nu deze bepalingen nawerken.

2016

H.A. de Graaff & E. Koot-van der Putte, “Nieuwe solidariteit tussen werkenden” (reeks Nieuwe Solidariteit), Zeggenschap 2016-2.

H.A. de Graaff & E. Koot-van der Putte, “Ander beloningssysteem verbindt jong en oud” (reeks Nieuwe Solidariteit), Zeggenschap 2016-3.

E. Koot-van der Putte, noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-12-2015, JAR 2016/12 Samenvatting: Cao wordt niet gevolgd door nieuwe cao, Door partijen afgesproken nawerking tot aan moment van opzegging cao, Duurovereenkomst.

E. Koot-van der Putte, noot bij: Hoge Raad 23-09-2016, JAR 2016/249 Samenvatting: CAO voor de Gemaksvoedingindustrie, Uitleg van begrip “onderneming” , uitleg van algemeen verbindend verklaarde cao. Recht in de zin van art. 79 RO. Betekenis van begrip onderneming in werkingssfeerbepaling. Moet ingeval vier vennootschappen deel uitmaken van een groep, de toepasselijkheid van de cao voor elke vennootschap afzonderlijk bezien worden?

E. Koot-van der Putte, “Verlenging avv-besluit mogelijk gemaakt”,  ArbeidsRecht 2016/2, p. 10-13.

E. Koot-van der Putte, “Highlights jurisprudentie Cao-recht 2014-2015”, ArbeidsRecht 2016/18, p. 11-14.

E. Koot-van der Putte and S. Steinmetz, DIADSE – DIALOGUE FOR ADVANCING SOCIAL EUROPE Country report: Germany, 2016; (rechtsvergelijkend onderzoek als gastonderzoeker UvA in opdracht van de Europese Commissie naar de wijze waarop cao-partijen in Duitsland het hoofd hebben geboden aan de gevolgen van de economische crisis).

E. Koot-van der Putte, Juridische aspecten van de beroepen-cao, p. 35-44 (Bijlage bij J. Dekker, H.de Graaff, R.Kemper, C. Hendriks, Het beroep in de cao, een verkenning naar de  mogelijkheden van een beroepencao, onderzoek in opdracht van Sociaal Fonds Architectenbranche en CAOP

2015

E. Koot-van der Putte, Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid (2de druk), Monografieën Sociaal Recht, nr. 42, Deventer: Kluwer 2015.

E. Koot & S. Steinmetz., DIADSE Policy Paper Germany, (2015)

E. Koot- van der Putte, noot bij: Rechtbank Midden-Nederland 13-03-2015, JAR 2015/103  Samenvatting:         In cao neergelegde nawerking treft alle bepalingen in de cao; veroordeling meewerken aan overleg over bijdrage.

Mr. dr. E. Koot-van der Putte, Hoe binden we de Bollemeijers? Driekwart dwingend recht onder de WWZ , Den Haag: Sdu 2015, p. 35-50.

E. Koot-van der Putte, Het cao-loze tijdperk; stilzwijgende verlenging, nawerking en opzegging van de cao, p. 83-91, in: A. Hoekema, E. Verhulp & M. Westerveld (red), Altijd dienstbaar, niemands Knegt, Liber Amicorum voor Robert Knegt, Den Haag: 2015.

2014

E.Koot-van der Putte, Jurisprudentie na Teunissen/Welter, iets nieuws onder de zon?, in: L.C.J. Sprengers & G.W. van der Voet, Arbeidsrechtelijke reflecties 2014, Reeks VvA nr. 42, Deventer: Kluwer 2014

JAR 2014/153 - 28-04-2014, Rechtbank Midden-Nederland, kantonrechter, locatie Utrecht, zaaknr. 3069349 UV EXPL 14-224 LH/1040, ECLI:NL:2014:RBMNE:2172 (annotatie) - Standaardkarakter sociaal plan met kracht van cao blokkeert [...]

JAR 2014/128 - 08-04-2014, EHRM, zaaknr. 31045/10 (annotatie) - Verbod op solidariteitsstaking geen ongeoorloofde inbreuk op vakbondsvrijheid (Bron: JAR 2014/128)

JAR 2014/25 - 23-12-2013, Rechtbank Amsterdam, Kantonrechter Haarlem, zaaknr. 2578115/EJ VERZ 13-239, C/13/554909/KG ZA 13-1445 HB/HWR, ECLI:NL:RBAMS:2013:8987 (annotatie) - (Tussentijdse) opzegging cao, Redelijke opzegtermij[...]

2013

JAR 2013/259 - 15-05-2013, Kantonrechter Tilburg, zaaknr. 760831 CV EXPL 13-1239, ECLI:NL:RBZWB:2013:5907 (annotatie) - Nawerking cao, In cao bepaald dat vorige cao geen nawerking heeft, Zondagstoeslag.

2012

JAR 2012/177 - 21-06-2012, Voorzieningenrechter Kantonrechter Rotterdam, zaaknr. 1343620 VV EXPL 12-207 (annotatie) - Oprichting flexibele capaciteitspool, Ten onrechte vakbonden niet geïnformeerd, Schadevergoeding wegen[...]

JAR 2012/47 - 03-01-2012, Kantonrechter Utrecht, zaaknr. 780767 UE VERZ 11-1271 4091, LJN BU9919 (annotatie) - Ontbinding, Representativiteit vakbond die Sociaal Plan sluit, Begroting ontbindingsvergoeding, Afwijking van soci[...]

E. Koot-van der Putte, "Bodem in cao's", Zeggenschap 2012/4, p. 24-28.

2011

E. Koot-van der Putte, Zzp’ers en de cao: mogelijk en wenselijk?, in: De toekomst van het cao-recht. Reeks VvA, nr. 39 - A.Ph.C.M. Jaspers & M.F. Baltussen (red.), Deventer: Kluwer 2011.

JAR 2011/172 - 27-05-2011, Hoge Raad 's-Gravenhage, zaaknr. 10/00560, LJN BQ0010 (annotatie) - Uitleg algemeen verbindend verklaarde cao’s, Aannemelijk is dat cao’s aldus geformuleerd zijn dat overlapping van de werkingss[...]

2010

A.F. Bungener & E. Koot-van der Putte, Cao-recht en incorporatie na overgang van onderneming, TRA 2010/45

F.B.J. Grapperhaus, E. Koot-van der Putte, S.Sikkink, Zo is het. De onlosmakelijke verbondenheid van Arbeid en Verburg, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2010.

E.Koot-van der Putte, “Selectief avv van cao’s bij ontbreken afspraken over scholing” TAP 2010/1

E. Koot-van der Putte, "AVV staat ten onrechte ter discussie", Zeggenschap 2010/1, p. 32-34.

2009

E.Koot-van der Putte & H.Strating, Wordt Cao Postbezorgers algemeen verbindend verklaard?, Zeggenschap 2009/1, p. 44-47.

2008

E. Koot-van der Putte, L.G. Verburg, K.Salomez, “De wijziging van arbeidsvoorwaarden op basis van de cao”, SR 2008/61, p. 291-298.

E. Koot-van der Putte & H. Strating, “Maatwerk heeft de toekomst; de cao als vangnet”, Zeggenschap maart 2008, p. 14-17.

D. Christe & E. Koot-van der Putte, “Wet AVV, een robuust compromis tussen vrijheid, dwang en behoefte aan diversiteit”, SMA 2008/2, p. 98-107.

2007

E. Koot-van der Putte, Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid (diss. UvA), Deventer: Kluwer 2007 (te bestellen bij: www.kluwershop.nl)

2006

E. Koot-van der Putte, CAO en AVV in Duitsland en Nederland, verslag expertmeeting , HSI Discussion Paper 2006 nr. 2.

E. Koot-van der Putte, "Wijziging voorwaarden voor dispensatie van AVV-CAO?”, Praktijkblad arbeidsvoorwaarden , 2006/9, p. 11-13.

E. Koot-van der Putte, “CAO en AVV: Samenwerking geeft vrijheid”., Zeggenschap 2006/4, p. 36-39.

A.F. Bungener & E. Koot-van der Putte, “Het incorporatiebeding en art. 7:613 BW: een reactie”, SMA 11/12 (2006), p. 512-515.

A.F. Bungener, E. Koot-van der Putte, “Incorporeren van een CAO door een ongebonden werkgever”, Sociaal Recht 2006/7/8, p. 227-232.

2005

E. Koot-van der Putte, A.F. Bungener, “Arbeidsvoorwaardenvorming na het arrest TPG/Bollemeijer”, Sociaal Recht 2005/1, p. 8.

2004

E. Koot-van der Putte, “Een afscheid en een blik naar de toekomst”, Rechtshulp 2004, nr. 11/12, p. 1-2.

E. Koot-van der Putte, “Afschaffen van de Algemeen verbindend verklaring onverantwoord”, Rechtshulp 2004, nr. 8/9, p. 1-2.

E. Koot -van der Putte, “Wie zet de asielzoeker uit?”, Rechtshulp 2004, nr.3, p. 1-2.

E. Koot -van der Putte, Redactioneel, Rechtshulp 2004, nr. 2, p. 1-2.

E. Koot -van der Putte, “Overzicht jurisprudentie Wet aanpassing arbeidsduur (2)”, Rechtshulp 2004, nr. 1, p. 2-6.

E. Koot -van der Putte, T. van den Berge, C.W.G.Rayer, “Meedoen, ook zonder oppas en zonder werk?” De Volkskrant , 28 juli 2004, p. 11.

E. Koot -van der Putte, Jelle Visser, Ton Wilthagen, Ronald Beltzer, The Netherlands: from atypicality to typicality. In: S. Sciarra, P. Davies & M. Freesland (Eds.) Employment Policy and the Regulation of Part-time Work in the European Union. A Comparative analysis. Cambridge: Cambridge University Press 2004, p. 190-223.

2003

E. Koot-van der Putte, “Vakbeweging wordt wakker!”, Rechtshulp 2003, nr. 8/9, p. 1-2.

E. Koot -van der Putte, “Laat je stem horen!”, Rechtshulp 2003, nr. 4, p. 1-2.

E. Koot -van der Putte, “Overzicht jurisprudentie Wet aanpassing arbeidsduur (1)”, Rechtshulp 2003, nr. 12. p. 5-10.

2002

E. van der Putte, “Al 75 jaar Wet CAO; er is hoop”, Rechtshulp 2002, nr. 11, p. 33-37.

E. van der Putte, “Normen en waarden”, Rechtshulp 2002, nr. 10, p. 1-2.

E. van der Putte, “Werknemers de dupe van nieuw WAO-stelsel”, Rechtshulp 2002, nr. 3, p. 1.

2001

E. van der Putte, “Aanbeveling Nationale Ombudsman aan LISV”, Rechtshulp 2001, nr. 11, p. 17-21.

E. van der Putte, “Eerste verjaardag Wet aanpassing arbeidsduur”. Rechtshulp 2001, nr. 8/9, p. 16-20.

E. van der Putte, R. Knegt, F.H. Tros, K. Boonstra, Arbeidstijden in overleg? Evaluatie van de Arbeidstijdenwet. Doetinchem: Elsevier bedrijfsinformatie bv 2001.

2015-2016

DIALOGUE FOR ADVANCING SOCIAL EUROPE - DIADSE (VS/2014/0530)

Uitgevoerd door: Prof. Dr., E. Verhulp, R. Knegt, N. E. Ramos Martin, H. Bennaars, S. Steinmetz, E. Koot, A. Kerr, R. Mooney, M. Kurus, M. Wróblewski, A. Kun, L. Neumann, A. de Becker, J. R. Mercader Uguina, F. J. Gómez Abelleira, P. Gimeno Díaz de Atauri, A. B. Muñoz Ruiz, D. Pérez del Prado, M. Abrantes, and M. P. Lima.

Voor: Hugo Sinzheimer Institute/ University of Amsterdam

Financier:  Europese Commissie - Industrial Relations and Social Dialogue Program

Project Overview Report ‘Clustering Labour Market Reforms and Social Dialogue in Nine EU Countries: Comparing Responses to the Economic Crisis.’ (2016)


Juni 2001 - Juni 2006

Individuele contractsvrijheid en collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (promotie-onderzoek)

Uitgevoerd door Mr. E. Koot-van der Putte

Promotor Prof. mr P.F. van der Heijden, Dr. R.H. van het Kaar

Financier Universiteit van Amsterdam


Februari 2001 - Maart 2001

Implementatie van de FD on Occupational Safety and Health (89/391) in Duitsland

Uitgevoerd door Mr. E. van der Putte, Dr. M. Schaapman, Dr. A.C.J.M. Wilthagen

Voor Hugo Sinzheimer Instituut/ in samenwerking met universiteiten in Zweden, Denemarken en Groot-Brittannië

Financier National Institute of Working Life, Zweden


Maart 2000 - Augustus 2000

Evaluatie van de Arbeidstijdenwet

Uitgevoerd door Dr. K. Boonstra, , Dr. R. Knegt, E. van der Putte, Dr. F. Tros

Voor Hugo Sinzheimer Instituut/ Regioplan

Financier Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


November 1999 - Maart 2000

Het reïntegratieplan en de ontbindingsprocedure

Uitgevoerd door M.M. de Kleermaeker, Dr. R. Knegt, E. van der Putte

Voor Hugo Sinzheimer Instituut/ IVA Tilburg

Financier Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid