Geschil over toepasselijkheid Cao Horeca of Cao Schoonmaak. Vast is komen te staan dat de werkgever in ieder geval haar nevenberoep maakt van het op een door de opdrachtgever bepaalde locatie regelmatig of eenmalig schoonmaken in gebouwen. Daar komt bij dat tussen partijen vaststaat dat de werkneemster werkzaam was als kamermeisje en zich uit dien hoofde bezighield met schoonmaakonderhoud van hotelkamers. De Cao Schoonmaak bevat met het D-deel een aparte regeling voor de schoonmaak in hotels, waarbij artikel 1 lid 2 bepaalt dat het algemene deel van de Cao Schoonmaak onverkort van toepassing is wanneer het D-deel voor de werknemers geen andere regeling treft. Hiermee is de Cao Schoonmaak onverkort op de werkneemster van toepassing en is de Cao Horeca niet van toepassing.

Feiten

De werkneemster is op 6 januari 2009 bij de werkgeefster in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst is vermeld dat de functie van de werkneemster kamermeisje is en dat haar werkzaamheden bestaan uit schoonmaakonderhoud van hotelkamers en voorts alle werkzaamheden die redelijkerwijs van haar verlangd kunnen worden. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de Cao Horeca van toepassing is.

Vordering

De werkneemster heeft na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever geschreven dat deze door de jaren heen te weinig loon aan de werkneemster heeft betaald, omdat ten onrechte niet de Cao Schoonmaak, maar de Cao Horeca is toegepast. De totale loonvordering van de werkneemster bedraagt € 19.586,86 bruto.

Oordeel hof

Het hof hanteert de cao-norm: de objectieve uitlegmethode van cao’s en verwijst daarbij naar HR 24 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU9889. Gelet op de werkingssfeerbepaling van de Cao Horeca wordt deze niet toegepast voor de onderneming waarvoor een andere cao geldt. Gelet op de werkingssfeerbepaling van de Cao Schoonmaak is voor de beantwoording van de vraag of deze cao van toepassing is van belang of de werkgeefster haar hoofd- of nevenberoep maakt van schoonmaken. Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel met betrekking tot De werkgeefster van 12 maart 2019 houdt de werkgeefster zich bezig met eventcatering, interieurreiniging van gebouwen, het verlenen van horecadiensten en schoonmaakwerkzaamheden. De werkgeefster heeft dat bevestigd, maar daarbij aangegeven dat de nadruk meer ligt op het verrichten van horecawerkzaamheden dan schoonmaakwerkzaamheden, die slechts een klein onderdeel vormen van de diensten die de werkgeefster levert. Volgens de werkgeefster bestaan haar werkzaamheden met name uit het verlenen van horecadiensten, waarbij de opdrachtgevers enkel en alleen grote hotels zijn. Hiermee is komen vast te staan dat de werkgeefster in ieder geval haar nevenberoep maakt van het op een door de opdrachtgever bepaalde locatie regelmatig of eenmalig schoonmaken in gebouwen.

Hieraan doet niet af dat de werkgeefster werkzaamheden verricht die bestaan uit het verlenen van horecadiensten waarbij de opdrachtgevers enkel en alleen grote hotels zijn. De stelling van de werkgeefster, dat voor de werkingssfeerbepaling van de cao horeca het instellingsbesluit van belang is op grond waarvan de activiteiten van de werkgeefster als ‘aan horeca verwante activiteiten’ moeten worden beschouwd, reden waarom de werkgeefster onder de Cao Horeca zou vallen, kan ook niet worden gevolgd. De stelling van de werkgeefster dat in de individuele arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de cao horeca van toepassing is en als twee of meer cao’s van toepassing lijken te zijn dat dan de arbeidsovereenkomst gebruikt dient te worden ter verduidelijking is, gelet op hetgeen onder 3.7 is overwogen, in zijn algemeenheid onjuist, maar zeker in de onderhavige situatie. De Cao Horeca bepaalt immers dat in geval van overlap van werkingssfeerbepalingen, de Cao Horeca voor die andere cao wijkt. Ook een sectoraansluiting van de Belastingdienst laat het hof buiten beschouwing bij de beoordeling of de werkgeefster haar hoofd- of nevenberoep maakt van schoonmaken.

Daar komt bij dat tussen partijen vaststaat dat de werkneemster werkzaam was als kamermeisje en zich uit dien hoofde bezighield met schoonmaakonderhoud van hotelkamers. De Cao Schoonmaak bevat met het D-deel een aparte regeling voor de schoonmaak in hotels, waarbij artikel 1 lid 2 bepaalt dat het algemene deel van de Cao Schoonmaak onverkort van toepassing is wanneer het D-deel voor de werknemers geen andere regeling treft. Hiermee is de Cao Schoonmaak onverkort op de werkneemster van toepassing en is de Cao Horeca niet van toepassing. De werkgeefster dient derhalve de Cao Schoonmaak toe te passen.  

Opmerking achteraf

Het hof plaatst in deze uitspraak de twee werkingssfeerbepalingen naast elkaar en beoordeelt hoe deze zich tot elkaar verhouden en uiteraard hoe deze zich verhouden tot de feitelijke bezigheden van de werkgeefster. De omschrijving van de werkingssfeer waarbij deze toepasselijk is indien de werkgever het hoofd-danwel nevenbedrijf maakt van een bepaalde activiteit is bijzonder ruim. Wat een ‘nevenactiviteit’ is, en of hiervan al sprake is bij bijvoorbeeld  5%  van de loonsom, is vaak niet nader gedefinieerd. Een voorbeeld daarvan zien we ook in de Cao Orsima (sector industriële reiniging).


Geschreven op 21-12-2021
mr.dr. E. Koot-van der Putte
Cao-recht Advies en Opleiding
www.cao-recht.nl


Uitspraak Gerechtshof Amsterdam 7 december 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3871 (datum publicatie: 13 december 2021)

 

Recente nieuwsitems

Uitleg openbreekclausule in cao met APC

Dat het niet eenvoudig is om een geslaagd beroep te doen op een openbreekclausule blijkt uit het voorbeeld dat aan de orde was bij de Kantonrechter Breda 20 december 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:9036. Het gaat om de situatie bij werkgever VPK die een eigen ondernemings-cao hanteert.…
Contact

CAO-RECHT Advies en Opleiding
Esther Koot
06 24 90 35 05
Mail - koot@cao-recht.nl

Bezoekadres:
Crown Business Center
A.Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

Postadres:
Kleverparkweg 94 zw
2023 CJ Haarlem

Algemene voorwaarden
AVG document

Kvk: 34280726
btw: NL0020.76.223.B49

Nieuwsbrief ontvangen?

Contactformulier

Boek bestellen